ارتباط خدمات دندانپزشکی و بازاریابی داخلی و خارجی

ورود بخش خصوصی به دنیای سلامت و سرمایه گذاری در این حوزه همواره از سوی صاحب نظران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است .

دراین ویدئو  ضرورت بازاریابی  در حوزه پزشکی و دندانپزشکی از دیدگاه  بابک مسلمی فعال  اقتصادی و سرمایه گذار  حوزه سلامت  بیان می شود .