بازدید شهردار منطقه 8 تهران از مجهزترین مرکز دندانپزشکی خصوصی

 تاسیس مراکز درمانی مجهز و پیشرفته گامی رو به جلو برای ارتقا سطح خدمات درمانی به شهروندان سطح منطقه و حتی فرا منطقه ای است

بازدید شهردار منطقه 8 تهران از مرکز درمانی دندانپزشکی مدرن

شهرداری منطقه 8 تهران در مدرن
بابک مسلمی و مهندس نوری شهردار تهران
کلینیک دندانپزشکی مدرن
بابک مسلمی میزبان شهردار منطقه 8 تهران