تامین ارز مهمترین چالش شرکت های تجهیزات دندانپزشکی

با افزایش نرخ ارز همواره شرکتهای وارد کننده تجهیزات دندانپزشکی با مشکلاتی مواجه خواهند شد که طبیعتا در نهایت استفاده کنندگان خدمات دنداپزشکی که همان مردم هستن دچار آسیب و ضرر و زیان خواهند شد .