تقدیر از سخنرانان و مدیران کلینیک مدرن در مراسم اختتامیه سمپوزیوم باکو

سمپوزیوم مدرن
تقدیر از اساتید برجسته حاضردر سمپوزیوم باکو
مدرن در باکو
مراسم اختتامیه سمپوزیوم دندانپزشکی
مپوزیوم مدرن در باکو
تقدیر از اساتید برجسته دندانپزشکی ایران در آذر بایجان
تول دنیای دندانپزشکی کشور
مدرن در آذربایان
سمپوزیوم دندانپشکی
کلینیک مدرن با اهدا هدایا از اساتید دندانپزشکی حاضر در سمپوزیوم تقدیر به عمل آورد
بابک مسلمی رامین فهیما و آزاده قربانی
تقدیر از دکتر رامین فهیما
دکتر رامین فهیما
دکتر ازاده قربانی، دکتر رامین فهیما، اقای بابک مسلمی
بابک مسلمی
تقدیراز دکتر امید مقدس
سمپوزیوم مدرن
از دکتر مقدس در سمپوزیوم باکو تقدیر شد
دکتر عطا قراچه ای و بابک مسلمی
تقدیر از دکترعا قراچه ای در سمپوزیوم باکو
عطا قراچه ای
اقای بابک مسلمی، دکتر عطا قراچه ای ، دکتر ازاده قربانی
بابک مسلمی
تقدیر از دکتر محمد شیرخدا در سمپوزیوم باکو
تقدیر از مدیر نمونه
مدیر نمونه کلینیک مدرن
بابک مسلمی زهرا قاسم زاده ازاده قربانی ندا برزویی
تقدیر از خانم زهرا قاسم زاده مدیر نیروی انسانی کلینیک مدرن
دکتر ندا برزویی
تقدیر از دکتر ندا برزویی مدیر درمان کلینیک مدرن
بابک مسلمی و دکتر ندا برزویی
دکتر ندا برزویی مدیر درمان کلینیک مدرن
بابک مسلمی
تقدیر از مدیریت درمان کلینیک دندانپزشکی مدرن
سمپوزیوم باکو
بابک مسلمی،ندابرزویی،ازاده قربانی
babakmoslemi
بابک مسلمی رییس سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
بابک مسلمی
تقدیر از دکتر ازاده قربانی
سمپوزیوم مدرن در باکو
اقای بابک مسلمی ، دکتر ازاده قربانی ، دکتر ندا برزویی
سمپوزیوم باکو
تقدیر از دکتر زهرا حمیدی
سمپوزیوم باکو
دکتر زهرا حمیدی
بابک مسلمی
تقدیر از دکتر حمیده حمیدی
سمزیوم باکو
دکتر حمیده حمیدی
بابک مسلمی
تقدیر از دکتر سینا نواب در سمپوزیوم باکو
بابک مسلمی
تقدیر از دکتر سینا نواب

 

سمپوزیوم علمی دندانپزشکی کلینیک مدرن در کشور همسایه شمالی جمهوری آذر بایجان با موفقیت به پایان رسید نحوه تقدیر از اساتید در این سمپوزیوم در نوع خود جالب توجه بود

 

 

 

 

 

 

کلنیک دندانپزشکی باکو
اختتامیه سمپوزیوم باکو