جلسات متعدد مدیرعامل مدرن در راستای برگزاری سمپوزیوم در باکو

بابک مسلمی مدیرعامل کلینیک دندانپزشکی مدرن در راستای اهداف کلینیک مدرن و در استانه برگزاری سمپوزیوم بین المللی دندانپزشکی مدرن جلسات متعددی با دانشجویان و شرکت های تجهیزات دندانپزشکی  که خواستار همکاری های بیشتر می باشند برگزار می کند