سفید کردن دندان یا بلیچینگ چگونه انجام می شود

یکی از راههای زیبایی بخشیدن به دندانهای سالم که گاها  بر اثر استفاده و خوردن مواد رنگی و استعمال دخانیات دچار تغییر رنگ شده اند بلیچینگ یا سفید کردن دندان است، در این ویدئو چگونگی سفید کردن دندان را مشاهده میکنید .