فیلم آموزشی نحوه کشیدن ریشه دندان

گاهی دندانها بر اثر شدت پوسیدگی فق ریشه آنها در درون استخوان فک باقی می ماند و خارج کردن ریشه توسط دندانپزشکان می باییست صورت گیرد که گاهی هم با جراحی صورت می گیرد