فیلم مصاحبه بابک مسلمی رییس سمپوزیوم 2018کلینیک مدرن

سپوزیوم دندانپزشکی با مدیریت کلینیک دندانپزشکی مدرن که در باکو پایتخت کشور آذربایجان برگزار شد مورد توجه رسانه های آن کشور نیز قرار گرفت که به انعکاس اخبار این سمپوزیوم پرداخت.

بابک مسلمی
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
بابک مسلمی کلینیک مدرن
بابک مسلمی رییس سمپوزیوم باکو
بابک مسلمی
babakmoslemi
بابک مسلمی ریس سمپوزیوم مدرن
بابک مسلمی در مصاحبه با شبکه لیدر آذر بایجان
رییس سمپوزیوم دندانپزشکی
بابک مسلمی