فیلم مصاحبه دندانپزشکان حاضر در سمپوزیوم 2018باکو

بارعلمی بسیار بالا و نظم و انظباط در اجرا از مهمترین شاخصه های اولین سمپوزیوم دندانپزشکی کلینیک مدرن در باکو بوده است . دکتر نوذر پور دندانپزشک در این خصوص توضیح می دهد

دندانپزشک نوذر پور
دکترنوذر پور دندانپزشک