"/>

مدیریت کلینیک های دندانپزشکی _ قسمت اول

در ارتباطی با کشور تایلند در این هفته برنامه استیج مدرن در ارتباط با مدیریت کلینیک های دندانپزشکی و موضوع MBA در خدمت شما هستیم.