مصاحبه ویدئویی دندانپزشک ترکیه در سمپوزیوم 2018

سمپوزیوم یک روزه دندانپزشکی کلینیک مدرن در باکو برگزار شد برخی دندانپزشکان ایران و کشورهای همسایه از جمله ترکیه دراینسمپوزیوم شرکت کردند مصاحبه پزشک ترکیه ای با ویدئو دندانپزشکی درمورد سمپوزیوم باکو سمپوزیوم کلینیک مدرن در باکو

کلینیک مدرن

کلینیک مدرن
سمپوزیوم دندانپزشکی مدرن در باکو
کلینیک مدرن در باکو
سمپوزیوم دندانپزشکی باکو
همایش دندانپزشکی
سمپوزیوم دندانپزشکی کلینیک مدرن در باکو