کنگره های دندانپزشکی و رضایت دانشجویان این رشته

هجدهمین کنگره انجمن علمی اندودانتیست های ایران در برج میلاد برگزار شد

حضور دانشجویان رشته های مختلف دندانپزشکی از جمله رشته اندو از دانشگاههای تهران و سرار کشور از نکات مثبت این کنگره بود